WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 30 June 2022
Thursday 30 June 2022
08:00 

Conference
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

16:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (I)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications