WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Tuesday 14 September 2021
Tuesday 14 September 2021
09:00 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Kinetic Theory of a Plasma
Báo cáo viên: Giáo Sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán - Đại học Penn State, Mỹ)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications