WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 03 May 2017
Wednesday 03 May 2017
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Speaker: Nguyen Ngoc Luan

14:00 

Seminar on Computational Geometry
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today