Tên đề tài luận án: Subdifferentials of optimal value functions in parametric convex optimization problems  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Dương Thị Việt An
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng   
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số: 9 46 01 04
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đại Dương
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Phùng Hồ Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Tính ổn định của hệ động lực tuyến tính suy biến có trễ 
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Sáu
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Đề tài: Data Assimilation in Heat Conduction

 Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 Mã số: 62 46 01 03

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Đinh Nho Hào
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Về một số vấn đề định tính của hệ phương trình vi phân phân thứ

 Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 Mã số: 62 46 01 03

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thế Tuấn
Tập thể hướng dẫn khoa học: TSKH Đoàn Thái Sơn, GS TSKH Nguyễn Đình Công
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2