Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Tên đề tài luận án
Some Qualitative properties of Solutions to Navier-Stokes Equations

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 03

Nghiên cứu sinh: Đào Quang Khải
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Minh Trí
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Nguyên lý Hasse cho nhóm đại số trên trường toàn cục

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Ngoan
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Quốc Thắng
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa iđêan cạnh

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Hà Thị Thu Hiền
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Ngô Việt Trung
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Quan hệ giữa hệ số Hilbert hiệu chỉnh

 và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Long
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Tự Cường, GS TS Lê Thị Thanh Nhàn
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

 

Tên đề tài luận ánVariational analysis and some special optimization problems

                      (Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu đặc biệt)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái An
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên, PGS TS Nguyễn Mậu Nam
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2