WEEKLY ACTIVITIES

Introduction to Malliavin calculus
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)
Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 22/09/2022
Link online Zoom: 845 8621 8812
Passcode: 692956
Tóm tắt: Báo cáo nhằm giới thiệu về các khái niệm và tính chất cơ bản của Giải tích Malliavin như: không gian Hilbert đẳng cự, phân tích Wiener, tích phân ngẫu nhiên nhiều chiều, toán tử đạo hàm Malliavin, công thức Clark-Ocone. Chúng tôi sẽ trình bày một số ứng dụng trong nghiên cứu hàm mật độ của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên.

Back

New Scientiffic Publications