WEEKLY ACTIVITIES

Mahler measure of exact polynomials in three variables
Người báo cáo: Triệu Thu Hà (ENS Lyon)

Thời gian: 16:30, thứ năm, 15/09/2022

Hình thức: Offline tại phòng 602 và online qua google meet, cụ thể https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Back