WEEKLY ACTIVITIES

On the classification of solutions to an elliptic equation involving the Grushin operator
Người báo cáo: TS. Bui Kim My (Hanoi Pedagogical University 2)

 

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 20/4//2022

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Back

New Scientiffic Publications