WEEKLY ACTIVITIES

Giả thuyết của Igusa về tổng mũ modulo p^m: trường hợp kì dị hữu tỉ.
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (KU Leuven)


Time: 14h00, Thursday, November 04, 2021 (Vietnam time).

link Online: meet.google.com/zsh-jnxc-eit

Abstract: Bài nói sẽ trình bày một vài kết quả mới nhất về giả thuyết của Igusa trong trường hợp kì dị hữu tỉ. Bài nói sẽ bao gồm trường hợp đa thức ba biến và trường hợp đa thức kiểu Deligne. Nếu còn thời gian, chúng ta cũng sẽ nói đến ứng dụng của kết quả trên để ước lượng cung lớn trong phương pháp vòng cung của Hardy-Littlewood (circle method). Một phần bài nói trích từ các hợp tác gần đây của tác giả với Wim Veys và với Raf Cluckers.


Back