WEEKLY ACTIVITIES

Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 13h00, thứ năm, 10/12/2020

Hình thức: Vừa offline vừa online. Mọi người tham gia online bằng link

https://meet.google.com/yep-kbzk-eao

Tóm tắt: Mục tiêu của bài nói là giới thiệu chuỗi Eisenstein trên $SL_2(Z)$, đặc trưng Dirichlet, tổng Gauss và các không gian con riêng. Bài nói cũng giới thiệu về L-hàm Dirichlet và ứng dụng vào chứng minh định lý Dirchlet về tính vô hạn của số nguyên tố.

Back

New Scientiffic Publications