WEEKLY ACTIVITIES

Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)
Thời gian: 13h00, thứ năm, 26/11/2020
Hình thức: Vừa offline vừa online. Mọi người tham gia online bằng link phía dưới
Nội dung: Mục tiêu của bài nói là trình bày công thức đếm số giống của đường cong modular (xem như diện Riemann compact). Bài nói cũng trình bày công thức tính số chiều của không gian các dạng tự đẳng cấu.


Back

New Scientiffic Publications