WEEKLY ACTIVITIES

Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Thời gian: 14h-16h, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 606 Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Tiếp theo các báo cáo trước, thông qua ví dụ thực hành đối với bài toán người đưa hàng, báo cáo này hướng dẫn quy trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .NET để xử lý kết quả chạy số của GUROBI và xuất kết quả cuối cùng dưới dạng Excel.

Back

New Scientiffic Publications