WEEKLY ACTIVITIES

Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 24/11/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications