WEEKLY ACTIVITIES

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết định tính của hệ động lực
Hà Nội, ngày 18 và 20/11/2020

Trong khuôn khổ đề tài độc lập trẻ (mã số ĐLTE00.01/20-21), chúng tôi xin đề nghị tổ chức hội thảo này để các thành viên của đề tài và các đồng nghiệp làm cùng hướng nghiên cứu báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới liên quan tới một số vấn đề định tính của hệ động lực trong thời gian gần đây.

Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, viện Toán học

Đăng ký tham dự: gửi đến Hoàng Thế Tuấn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back

New Scientiffic Publications