WEEKLY ACTIVITIES

Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Thời gian: 13h00, thứ năm, 05/11/2020

Hình thức: Vừa offline vừa online.

Nội dung: Bài nói sẽ giới thiệu về nhóm modular, cùng với các khái niệm dạng modular và dạng cusp. Tổng quát hơn, ta có khái niệm dạng modular và dạng cusp cho một nhóm con đồng dư. Bài nói cũng nhắc lại về xuyến phức và liên hệ giữa chúng và các đường cong elliptic trên trường số phức.

Back

New Scientiffic Publications