WEEKLY ACTIVITIES

Kỹ thuật "phễu" và "cây phễu" tìm đường đi ngắn nhất trên mặt khối đa diện trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 13/10/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Back