WEEKLY ACTIVITIES

Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 6/10/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Trình bày về thuật toán của Pham-Trong và đồng nghiệp về tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trên bề mặt đa diện.

Tài liệu tham khảo

  1. Valérie Pham-Trong, Nicolas Szafran, Luc Biard, Pseudo-geodesics on three-dimensional surfaces and pseudo-geodesic meshes, Numerical Algorithms 26(4): 305-315 (2001) 

Back