WEEKLY ACTIVITIES

Quantum invariants of knots (part 1)
Speaker: Nguyen Anh Hung (ĐH Pisa, Italia)

Time: 9h, Thursday, September 24, 2020

Location: Room 302, Building A5.

Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu về các chủ đề:

  1. Yang-Baxter equations, Đại số Hopf
  2. Nhóm Lượng Tử và Bất Biến Reshetikhin-Turaev
  3. Vassiliev Invariants
  4. Introduction to TQFTs

Back