WEEKLY ACTIVITIES

Lý thuyết biểu diễn của siêu đại số Lie gl(m/n)
Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình

Thời gian: 09h:00 - 11h:00, ngày 23/09/2020

Địa điểm: Phòng 612 A6, Viện Toán học

Back