WEEKLY ACTIVITIES

Phương pháp tính toán vi phân Kähler đối với đa tạp chiều không
Báo cáo viên: Trần Nguyễn Khánh Linh (ĐHSP Huế)

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 15 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học và qua GM https://meet.google.com/vha-ujbp-kwo

Tóm tắt: Cho X là một đa tạp chiều không trong không gian xạ ảnh. Khi đó, nếu $X=m_1P_1+...+m_sP_s$ là một tập các điểm béo thì mô đun vi phân 1 dạng của $X$ có mối liên hệ với $X$ và $Y=(m_1+1)P_1+...+(m_s+1)P_s$ thông qua một dãy khớp ngắn. Ngoài ra, mô đun vi phân Kähler $n+1$ dạng của $X$ có mối liên hệ với $W=(m_1-1)P_1+....+(m_s-1)P_s$. Như vậy nếu $X$ là tập điểm thì đa thức Hilbert của mô đun vi phân Kahler $n+1$ dạng bằng 0.

Câu hỏi: Liệu rằng mô đun vi phân Kahler $n+1$ dạng có cho ta một tiêu chuẩn đặc trưng khi nào một đa tạp chiều không là một tập điểm hay không?

Back

New Scientiffic Publications