WEEKLY ACTIVITIES

An efficent implemetation of Delaunay triangulations
Speaker: Trinh Minh Duc
Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2020
Abstract: We present a C++ code written by O'Rourke for finding Delaunay triangulations.

Online via google meet:

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027 hoặc e-mail đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Back