WEEKLY ACTIVITIES

Về phương pháp song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 14h, thứ 4, 25/12/2019

Địa điểm: Phòng 606, Nhà A6

Tóm tắt: Trình bày một thuật toán song song mới để xây dựng lưới tam giac Delaunay.

Tài liệu tham khảo:

  1. An,P.T., Trang, L.H.: A parallel algorithm based on convexity for the computing of Delaunay tessellation. Numer Algor. 59, 347-357 (2012).
  2. JaJa, J.: Introduction to Parrallel Algorithms. Addison-Wesley, Reading (1992).

Back

New Scientiffic Publications