WEEKLY ACTIVITIES

Dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh

Thời gian: 9h30, Thứ 4 ngày 18 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Phòng 507-508 Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Các bất đẳng thức vi biến phân là mô hình hóa toán học của nhiều bài toán trong thực tế như các hệ thống cơ học, lý thuyết trò chơi vi phân Nash, mạng điện với điốt... Đồng thời, các bất đẳng thức vi biến phân cũng có mối liên quan chặt chẽ đến các lớp phương trình như phương trình vi phân đại số, bất đẳng thức biến phân tiến hóa, bài toán bù vi phân. Trong bài báo cáo này, vấn đề về sự tồn tại nghiệm và dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức biến phân tiến hóa được xem xét đến, cụ thể là sự tồn tại lớp nghiệm toàn cục, lớp nghiệm đặc biệt như nghiệm phân rã và sự tồn tại tập hút toàn cục cho nửa dòng đa trị sinh bởi hệ động lực của các bất đẳng thức vi biến phân.

Back

New Scientiffic Publications