WEEKLY ACTIVITIES

Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 9h, Thứ 6, 06/12/2019

Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5
 
Tóm tắt: Trình bày lại một thuật toán song song để xây dựng lưới tam giac Delaunay sử dụng chiến lược chia để trị.
 
Tài liệu tham khảo:
  1. An,P.T., Trang, L.H.: A parallel algorithm based on convexity for the computing of Delaunay tessellation. Numer Algor. 59, 347-357 (2012).
  2. JaJa, J.: Introduction to Parrallel Algorithms. Addison-Wesley, Reading (1992).

Back