WEEKLY ACTIVITIES

Phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Mikhail Bulatov

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 27/11/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Back