WEEKLY ACTIVITIES

Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, Thứ 4, ngày 13/11/2019
Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5 Viện Toán học

Tóm tắt: Tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong Hình học tính toán nói chung và trong ứng dụng chế tạo cánh tay Robot nói riêng. Các ràng buộc ở đây có thể là ràng buộc về tính giảm dần của tọa độ $z$, ràng buộc về độ dốc hoặc yêu cầu tìm đường đi ngắn nhất tránh vật cản. Bài trình bày này sẽ đề cập đến các hướng tiếp cận mới để tìm các đường đi ngắn nhất như thế.

Back

New Scientiffic Publications