WEEKLY ACTIVITIES

Phát hiện cộng đồng và xác định tầm quan trọng của các đỉnh trong mạng bằng thuật toán PageRank
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Phượng

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 7 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Phòng 611-612, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: Ngày nay, mạng xã hội đã trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như vậy việc phát hiện và phân tích cấu trúc cộng đồng là một nhiệm vụ thiết yếu trong phân tích mạng xã hội. Nó có ứng dụng quan trọng trong mọi lĩnh vực của xã hội, như khoa học máy tính, kinh tế, chính trị, … . Trong báo cáo này sẽ đi sâu nghiên cứu các thuật toán phát hiện cộng đồng, giải quyết vấn đề chồng chéo cộng đồng, cụ thể là họ thuật toán Girvan-Newman, Conga, Congo; và áp dụng thuật toán PageRank để xác định tầm quan trọng của đỉnh trong mạng

Back