WEEKLY ACTIVITIES

Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian: 9h30 Thứ 4, ngày 6/11/2019
Địa điểm: Phòng 507, tòa nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: The talk reports briefly on some results about convergence of Kobayashi and Bergman metrics on models in C^n. This is a work on progress with Ninh Van Thu.

Back

New Scientiffic Publications