WEEKLY ACTIVITIES

Đại số đối đồng điều De Rham của phần bù và đại số Orlik - Solomon
Báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 14h, Thứ 5 ngày 29/8/2019

Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Chúng tôi kết thúc chứng minh đại số Ó đẳng cấu với đại số đối đồng điều của phần bù của một sắp xếp siêu phẳng

Back