WEEKLY ACTIVITIES

Ứng dụng thống kê toán trong khoa học thực nghiệm –quá trình hình thành và tiềm năng phát triển ở Việt Nam
Báo cáo viên: Hồ Đăng Phúc

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 9/5/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Thống kê toán là một công cụ Ứng dụng toán học được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu của hầu hết các khoa học thực nghiệm, của cả các chuyên ngành tự nhiên và các chuyên ngành xã hội. Báo cáo này trình bày tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của khoa học Thống kê ứng dụng tại Việt Nam, nhấn mạnh các áp dụng đã được thực hiện vào nghiên cứu Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Y tế; Kinh tế và Khoa học Giáo dục, minh chứng một cách thuyết phục cho vai trò quan trọng của Thống kê toán học đối với các nghiên cứu thực nghiệm cũng như đối với đời sống xã hội. Từ đó, báo cáo đưa ra khuyến nghị việc tăng cường công tác giáo dục đào tạo Thống kê toán học ở mọi cấp Phổ thông, Đại học và Sau đại học; đẩy mạnh các nghiên cứu về Thống kê và tích cực ứng dụng các công cụ Thống kê toán học vào hoạt động nghiên cứu của các ngành khoa học thực nghiệm, bắt kịp trình độ phát triển hiện đại của thế giới.

Back

New Scientiffic Publications