WEEKLY ACTIVITIES

Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 9 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Back