WEEKLY ACTIVITIES

Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 15h, Thứ 3, ngày 5 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Back