WEEKLY ACTIVITIES

On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 14h00, Thứ 2 ngày 28 tháng 1 năm 2019
Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications