WEEKLY ACTIVITIES

Lý thuyết đồ thị và các bài toán ứng dụng trong Máy học
Báo cáo viên: TS. Lê Chí Ngọc

Thời gian: 17h15-18h, Thứ 5 ngày 2 tháng 8 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Back