WEEKLY ACTIVITIES

Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Báo cáo viên: TS. Trần Văn Bằng

Thời gian: 17h15-18h, Thứ 4 ngày 1 tháng 8 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications