WEEKLY ACTIVITIES

Gradient estimates on Riemannian manifolds
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thạc Dũng

Thời gian: 17h15-18h, Thứ 5, ngày 26 tháng 07 năm 2018
Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications