WEEKLY ACTIVITIES

Thuật toán DDA (Digital Differential Analyzer)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 14h, thứ 4 ngày 25/7/2018
Địa điểm: Phòng 212 nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Báo cáo trình bày thuật toán  DDA  (Digital Differential Analyzer) vẽ đoạn thẳng nối hai điểm trong đồ họa máy tính  và minh họa bởi OpenGL.

Back