WEEKLY ACTIVITIES

Về sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu vector
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Tuyên

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 28/2/2018
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Back