WEEKLY ACTIVITIES

Tập khoảng cách trên đa tạp
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu

Thời gian: 9h30, ngày thứ 5, ngày 11 tháng 1 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611 - 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt

Back

New Scientiffic Publications