WEEKLY ACTIVITIES

Tam giác phân đa giác
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 14h, Thứ 3, 19/12/2017
Địa điểm: Phòng 4 Nhà A14, Viện Toán học

Tóm tắt: Trình bày bài toán cơ bản trong Hình học tính toán: Tam giác phân đa giác

Back