WEEKLY ACTIVITIES

Bội của vành địa phương giải tích
Người báo cáo: Giáo sư Lê Dũng Tráng (ICTP)

Thời gian: 9h, Thứ tư 15/11/2017.
Địa điểm: Phòng Semina Tầng 6, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt:
Chúng tôi sẽ chỉ có thể hiểu bội khi vành địa phương là giải tích.

Back

New Scientiffic Publications