WEEKLY ACTIVITIES

Báo cáo tổng quan luận án tiến sĩ "The Optimal Value Function and Solution Map in Some Parametric Optimization Problems"
Người báo cáo: Dương Việt An

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 28/6/2017
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications