WEEKLY ACTIVITIES

Đối ngẫu Tannaka trên vành định giá rời rạc và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Thời gian: 9h, Thứ tư 24/5/2017.
Địa điểm: P6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Báo cáo Luận án

Back