WEEKLY ACTIVITIES

An introduction to COCO: A platform for Comparing Continuous Optimizers in a Black-Box Setting
Speaker: Nguyen Duc Manh

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 22/2/2017
Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xin mời xem ở đây

Back

New Scientiffic Publications