WEEKLY ACTIVITIES

Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn (tiếp)
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông
Thời gian: 14h, Thứ 4 ngày 15/2/2017.
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications