WEEKLY ACTIVITIES

Về điều kiện cần cực trị
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 15/2/2017
Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications