WEEKLY ACTIVITIES

Mạng phức tạp và một số bài toán trên đồ thị lớn
Speaker: Phan Thi Ha Duong
Time: 9h30, Thursday, January 12, 2017
Location: Room 201, Builiding A5, Institute of Mathematics, Hanoi

Back

New Scientiffic Publications