WEEKLY ACTIVITIES

Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều
Speaker: Do Lan

Time: 9h00, Tuesday, January 19, 2016
Location: Room 6, Building A14, Institute of Mathematics, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi

Back

New Scientiffic Publications