WEEKLY ACTIVITIES

Lý thuyết nhóm đại số: Cấu trúc của nhóm redutive và nửa đơn
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong

Time: 14h00, Tuesday, January 19, 2016
Location: Room 4, Building A14, Institute of Mathematics, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi

Back

New Scientiffic Publications