Conferences

Hội thảo Phòng Phương trình vi phân
Hà Nội, 16/11/2019

Thời gian: 9h, Thứ 7, ngày 16/11/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Chương trình Hội thảo, xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications