Conferences

Hội thảo "Giải tự do và các bất biến đối đồng điều"
Viện Toán học, 11/10/2019

Mục đích: Tạo một diễn đàn để các nhà nghiên cứu trình bày các kết quả mới, thảo luận về một số nghiên cứu gần đây trong đại số giao hoán. Một số chủ điểm quan trọng có thể được đề cập đến trong hội thảo gồm có giải tự do, cấu trúc của vành giao hoán, các bất biến (đối) đồng điều,..

Đăng ký tham dự: hạn cuối 01/10/2019. Email đăng ký xin gửi đến N.Đ. Hợp, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back